Raamatupidaja

Vastuvõtt avatud alates 14.juuni 2021
Keskharidus nõutav
Mittestatsionaarne õpe

Kutseõppe liik:  5. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: ärindus, haldus ja õigus

Õppesuund: ärindus ja haldus

Õppekavarühm: majandusarvestus ja maksundus

Õppevorm: mittestatsionaarne õpe

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus

Õppekava maht: 120 EKAP

Õppe nominaalkestus: 2 a

Õppetöö toimumine: vt õppesessioonid

NB! Õpe (sh kutseeksam) on tasuline. Õppeteenustasu õppeaastas on 780, s.t 78 eurot kuus

Vastuvõtu tingimused:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne;
 • test 17. august 2021 (informatsioon e-vastuvõtu keskkonnas ja avaldusel).

 

Õppekava lühitutvustus: 

Raamatupidaja õppekava õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada majandusarvestuse spetsialistina ning täiendada end erialaselt ja osaleda elukestvas õppes.

Raamatupidaja õppekava õpilane omab süsteemsest ülevaadet peamistest majandusteooriatest, mõistab kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas toimuvat ning nende omavahelisi seoseid, mõistab majandusarvestuse põhimõisteid, printsiipe ja meetodeid, rakendab väikese ja keskmise suurusega majandusüksuse majandussündmuste kajastamisel ning finants-, maksu- ja statistiliste aruannete koostamisel sobilikku tarkvara, osaleb planeerimisel ja/või planeerib juhendamisel väikese või keskmise suurusega majandusüksuse finantstegevust, analüüsib finantsolukorda, hindab finantsseisundit, omab valmisolekut osaleda kodanikuühiskonnas.

Põhiõpingute moodulid:

 • õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • ettevõtluskeskkond ja ettevõtte rahandus
 • finantsarvestus
 • maksuarvestus
 • juhtimisarvestus

Valikõpingute moodulid:

 • MTÜ ja SA raamatupidamine
 • FIE raamatupidamine
 • uurimistöö alused
 • erialane inglise keel (B1)
 • erialane inglise/vene/soome keel (A tase)
 • personalitöö ja -arvestus
 • projektijuhtimine
 • ärietikett
 • dokumendihaldus
 • erisused raamatupidamise arvestuses

Võimalus taotleda õppetoetust, sooritada kutseeksam ja jätkata õpinguid Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis.

 

Vt lisaks

õppekava kuni 2020

õppekava alates 2020

http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid