Isikuandmete töötlemine Pärnumaa Kutsehariduskeskuses

Kehtib alates 25.05.2018

Isikuandmete töötlemise teave on koostatud EL isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 artiklis 12 „Selge teave, teavitamine ja andmesubjekti õiguste teostamise kord“ ette nähtud nõuete täitmiseks ja füüsiliste isikute teavitamiseks isikuandmete töötlemise põhimõtetest ja õiguste tagamisest.​​

1.Millised on isikuandmed ja millisel juhul töötleme

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta. Eelkõige on füüsiline isik tuvastatav identifitseerimistunnuse (nimi, isikukood, elukoht, asukoht, e-posti aadress, telefoninumber, võrguidentifikaator) või ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

Meie kontaktandmed:

Pärnu Kutsehariduskeskus
Postiaadress: Pärnu linn, Niidupargi tn 12, Pärnu maakond, 80047

Telefon: (+372) 442 7888

E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Veebileht: www.hariduskeskus.ee/

Töötleme Teie isikuandmeid alljärgnevatel juhtudel:

1.1 Kui külastate meie veebilehte

Veebilehe külastamisel piirduvad külastaja kohta kogutavad ja säilitatavad andmed

kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress),arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga,külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta.

Kasutame püsivaid ja seansiküpsiseid selleks, et pakkuda paremat kasutajakogemust ja veebilehe arendamiseks või pakume täiendavat sisu, näiteks videod, blogid ja kiirteavitused. Küpsised võivad olla loodud ka erinevate väliste teenusepakkujate poolt, kelle abil täiustame oma veebilehte (näiteks Facebook või Google). Kasutajad loetakse küpsistega nõustunuks, kui veebilehitseja seadistustes on lubatud küpsised. Kui nendega ei nõustuta, siis võivad mõned veebilehe funktsioonid olla piiratud.

1.2 Kui edastate meile märgukirja, teabenõude, vaide, selgitustaotluse või muu taotluse

Pärnu Kutsehariduskeskuse tegevus on avalik. Töö käigus jõuab kooli ka isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet. Sellised andmed võivad asutusse jõuda läbi kirjavahetuse. See on võimalik ka siis, kui isik on mõne menetluse osapool.

Isikuandmeid kasutatakse päringutele vastamiseks. Kui selleks tuleb kolmandalt isikult järelepärimisi teha, avaldatakse isikuandmeid minimaalses, hädavajalikus mahus.

Kui olete saatnud kooli selgitustaotluse, märgukirja või teabenõude, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame dokumendi ise õigele adressaadile ja teavitame Teid sellest.

Koolis on kasutusel dokumendihaldussüsteem Eesti Koolide Infosüsteem (edaspidi: EKIS), mis hõlmab kogu dokumendi elukäiku ja on mõeldud nii elektroonilise kui ka paberkandjal dokumentide haldamiseks. Avaliku teabe seaduse kohaselt tuleb koolil avaldada dokumendiregister oma kodulehel. Seega on dokumentide andmestik nähtav avalikus dokumendiregistris. Siinkohal on oluline vahet teha, kas dokumendid on juurdepääsupiiranguga või mitte. Dokumendiga, mis ei ole avalikus vaates nähtav, kuid mis on juurdepääsupiiranguta, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel.

Eraisikutega peetav kirjavahetus on juurdepääsupiiranguga. Kui keegi soovib isiku kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, vaadatakse kirja sisu üle ja otsustatakse, kas dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Dokumendile, mis välja antakse, ei jäeta alles isiklikke kontaktandmeid, nagu (e-)posti aadress või telefoninumber (välja arvatud juhul, kui kirjavahetus puudutab juriidilise isiku või asutuse esindajat). Muudel juhtudel sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduses.

Juurdepääsupiiranguga dokumente väljastatakse ainult neile asutustele ja isikutele, kellel on otsene seadusest tulenev õigus neid küsida (nt kohtueelne menetleja või kohus).

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitatakse viis aastat. Tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad üldjuhul hävitamisele.

Dokumendiregistri haldajaks on:

Haridus- ja Teadusministeerium
Veebileht: www.htm.ee

Postiaadress: Munga 18, Tartu 50088
Telefon: (+372) 735 0222
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Dokumendiregistri volitatud töötlejaks on:

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Veebileht: https://www.hitsa.ee/et

Postiaadress: Akadeemia tee 21/ 1 ( IV korrus), 12618 Tallinn

Telefon: (+372) 628 5802
Faks: (+372) 628 5803

E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

1.3 Kui kandideerite meile tööle

Tööle kandideerimisel lähtub kool isiku enda avaldatud infost ja avalikest allikatest. Seejuures on kandidaadil õigus teada, milliseid andmeid kool tema kohta on kogunud. Samuti on kandidaadil õigus kooli poolt kogutud andmetega tutvuda, anda ja küsida selgitusi ja esitada vastuväiteid.

Kandideerimisdokumentidega tutvuvad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad. Neid dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. Kool eeldab, et isikutega, keda kandidaat on nimetanud enda soovitajana, võib suhelda ilma luba küsimata. Kui kandidaat ei osutu valituks, säilitatakse tema andmeid kuus kuud.

Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

1.4 Kui kandideerite meile õppima

Lähtume õpilaste vastuvõtul haridus-ja teadusministri 16.04.2018 määrusest „Õpilase kutseõppeasutusse vastuvõtu kord“, Pärnu Kutsehariduskeskuse õpilaste vastuvõtu korrast, õppekorralduseeskirjast ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.

Õpilaskandidaat esitab koolile avalduse paberkandjal või elektrooniliselt kas Õppeinfosüsteemis (ÕIS) või Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS). Elektroonilise avalduse esitamisel tuvastatakse avalduse esitaja isik digitaalselt. Õpilaskandidaadi palvel koolis vastuvõtutöötaja sisestatud avalduse eelduseks on isiku tuvastamine. Õpilaskandidaadi isikut tõendavast dokumendist tehakse koopia. Kutseharidusstandardis või õppekavas õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia, kui nõutud haridustaset või kutsekvalifikatsiooni tõendavad andmed ei ole koolile elektroonilise teenuse kaudu registritest kättesaadavad. Vanema või eestkostja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõusolek, kui õpilaskandidaat on piiratud teovõimega (sh alaealine).

SAIS-i eesmärgiks on menetleda sisseastumisavaldusi vastavalt haridusasutuste sisseastumistingimustele ning ühtse ja turvalise veebipõhise keskkonna kaudu pakkuda SAIS-iga liitunud haridusasutustele vastuvõtu toimingute läbiviimist elektrooniliselt, muuhulgas teavitada sisseastujaid õppimisvõimalustest, pärida sisseastumiseks vajalikke andmeid riiklikest registritest ja teistest infosüsteemidest.

Sisseastumise Infosüsteemi (SAIS) haldajaks on:

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Postiaadress: Akadeemia tee 21/ 1 ( IV korrus), 12618 Tallinn

Telefon: (+372) 628 5802
Faks: (+372) 628 5803

E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Veebileht: https://www.hitsa.ee/et

SAIS-i kasutustingimused on kättesaadavad siin: www.sais.ee

SAIS-is sisalduvaid sisseastumisavaldusel olevaid isiklikke andmeid jagatakse ainult nende haridusasutuste töötajatele, kuhu oled avaldused esitanud. Ligipääs kasutajaandmetele on lubatud ainult vastava juhendamise saanud töötajatele. Töötajal on õigus töödelda kasutajaandmeid ainult tema tööülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses. Sisseastumisteenuse pakkumiseks võib haridusasutuse volitatud töötaja näha ning pärida Sinu andmeid Eesti Hariduse Infosüsteemist, Rahvastikuregistrist ja Eksamite Infosüsteemist. Volitatud töötaja näeb ka andmeid, mille oled ise enda kohta SAIS-i sisestanud.

Kooli vastu võetud õpilaskandidaat kinnitab kooli määratud tähtajaks elektroonilises vastuvõtu infokeskkonnas või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis oma kooli õppima asumise. Hiljemalt õppetöö alguseks kantakse vastu võetud õpilased direktori käskkirjaga kooli õpilaste nimekirja ja registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS).

SAIS-is olevad kandideerimisavaldused arhiveeritakse automaatselt 2 kuud peale kooli poolt seatud kandidaadi toimingute lõpptähtaega. SAIS-is arhiveeritud avaldusi ei kuvata. Kandideerimisavaldusel olevad andmed säilitatakse SAIS-i arhiivis isikustatud kujul koos avaldustele lisatud (manustega) dokumentidega kuni kandideerimise aastale järgneva kalendriaasta lõpuni. Peale nimetatud tähtaja lõppemist arhiveeritud kandideerimisavaldused anonümiseeritakse ehk kustutatakse neil sisalduvad isikuandmed ja avaldusele lisatud (manused) dokumendid. Anonümiseeritud avaldused säilitatakse SAIS-is alaliselt vastuvõtustatistika koostamiseks.

Kui SAIS-is ei ole ühtegi kandideerimisprotsessis osalevat aktiivset avaldust, on isikul õigus esitada SAIS-i kasutajatoele taotlus enda kasutajakonto kustutamiseks. Kandideerimisprotsessis osalevate aktiivsete avalduste hulka ei loeta avaldusi staatusega „Esitamata“, „Tagasi lükatud“ ja „Tühistatud“. Muude staatustega avaldused loetakse aktiivseteks. SAIS-i kasutajakonto kustutamisel lõpetatakse SAIS-i sisestatud isikuandmete töötlemine ja andmed kustutatakse. Kasutajakonto kustutamisel võivad isikuandmed piiratud aja jooksul säilida SAIS-i varukoopias.

1.5 Kui õpite või olete meil õppinud

Kui õpite või olete õppinud Pärnu Kutsehariduskeskuses, siis töötleme Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel, alustel ja tingimustel.

1.5.1. Õppeinfosüsteem (ÕIS)

Haridus- ja teadusministri määruse ja Pärnu Kutsehariduskeskuse õppekorralduse eeskirja ja asjaajamiskorra kohaselt kantakse järgmised õppekasvatustöö ja õpitulemused Pärnu Kutsehariduskeskuse elektroonilisse õppeinfosüsteemi (ÕIS):

Õpilaste ja õpitulemuste register

Õpilaste ja õpitulemuste registri pidamise eesmärgiks on anda tõest informatsiooni õpilase isikuandmetest ja õpitulemustest. Õpilaste ja õpitulemuse registrisse kantakse õpilase kohta järgmised andmed:
1) isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
2) perekonnanimi;
3) eesnimi;
4) kooli õppima asumise aeg ja alus;
5) õppekava kood hariduse infosüsteemis, nimetus ja õppekava maht kutsehariduse arvestuspunktides (edaspidi arvestuspunkt);
6) õppevorm;
7) õppekeel;
8) moodulite nimetused koos mahu ja hindamistulemustega, sh eksamite tulemused;
9) koolist lahkumise aeg ja alus;
10) lõputunnistuste, hinnete lehtede, õiendite ja muude kooli poolt väljastatud tunnistuste või nende duplikaatide seeriatähis ja number.

Sissekanded õpilase kooli vastuvõtmise, kooli lõpetamise ja koolist lahkumise ning õppekava vahetamise kohta tehakse õpilaste ja õpitulemuste registrisse direktori käskkirja alusel, märkega käskkirja numbri ja väljaandmise kuupäeva kohta. Sissekanded õpilaste ja õpitulemuste registris on riikliku lõputunnistuse ja hinnetelehe, samuti muude kooli poolt väljaantavate tunnistuste, tõendite ja teatiste väljaandmise aluseks. Õpilaste ja õpitulemuste registri andmeid säilitatakse alatiselt.

Õppetöö päevik

Õppetöö päevikus peetakse arvestust õppekasvatustöö ja õpilaste õpitulemuste üle. Õppetöö päevikuid säilitatakse viis aastat alates viimase kande kalendriaasta lõpust.

Praktikadokumendid

Praktikadokumendid on:
1) praktikajuhend – praktika eesmärke, ülesandeid, juhendamist, hindamist ja tagasisidestamist käsitlev juhend õpilasele ning kooli- ja ettevõttepoolsele praktikajuhendajale;
2) praktikaleping – kutseõppeasutuse seaduse § 30 lõikes 3 sätestatud nõuetele vastav leping õpilase, kooli ja praktikakoha vahel;
3) kooli praktikakorralduse kava – koolis igaks õppeaastaks koostatav kava, milles määratakse kindlaks praktikaperioodid; praktikakohad ja -juhendajad täpsustatakse õppeaasta jooksul;
4) õpilase individuaalne praktikakava – individuaalset praktika eesmärki, ülesannet, läbitud õpinguid ja praktika õpiväljundeid sisaldav dokument; õpilase individuaalne praktikakava on praktikalepingu kohustuslik lisa;
5) õpilase praktikapäevik – dokument, mis sisaldab praktikal läbitava õppe sisu ja mahtu, õpikogemuse analüüsi ja praktikakohapoolse juhendaja igapäevast hinnangut õppeprotsessile ja praktika kokkuvõtvat hinnangut;
6) õpilase praktikaaruanne – õppeprotsessi analüüsiks ja hindamiseks koostatud aruanne, mille õpilane esitab üldjuhul praktika kokkuvõtvaks hindamiseks; praktikaaruandele lisatakse praktikapäevik;
7) praktika koondaruanne – igal õppeaastal kooli koostatav aruanne praktikakorralduse kava täitmise ja praktika tulemuste analüüsimiseks.

Praktikadokumente, mille säilitustähtajad ei tulene muudest õigusaktidest, säilitatakse viis aastat alates viimase kande kalendriaasta lõpust.

Riiklike lõpudokumentide register

Riiklike lõpudokumentide registris peetakse arvestust kooli väljaantavate lõputunnistuste ja hinnetelehtede ning nende duplikaatide üle.

Riiklike lõpudokumentide registrisse kantakse:
1) väljaantava dokumendi järjekorranumber üldises loetelus;
2) dokumendi nimetus, seeriatähis ja number;
3) dokumendi väljaandmise aluseks oleva direktori käskkirja kuupäev ja number;
4) dokumendi saaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
5) õppekava nimetus ja kood hariduse infosüsteemis;
6) kutse või osakutse nimetus ja Eesti kvalifikatsiooniraamistiku tase, kui õpilasele anti lõpetamisel kutse või osakutse;
7) väljaantava dokumendi saajale kätte andmise kuupäev;
8) väljaantava dokumendi saaja allkiri;
9) märkused.

Sissekanded riiklike lõpudokumentide registrisse tehakse direktori käskkirja alusel. Duplikaadi väljaandmise korral tehakse riiklike lõpudokumentide registrisse uus kanne vastavasisulise märkega registri märkuste lahtris. Riiklike lõpudokumentide registrit säilitatakse alatiselt.

Õppimist ja õpitulemusi tõendavate dokumentide register

Õppimist ja õpitulemusi tõendavate dokumentide registris peetakse arvestust kooli poolt väljaantavate tunnistuste, tõendite ja teatiste üle.

Õppimist ja õpitulemusi tõendavate dokumentide registrisse kantakse:
1) väljaantava dokumendi järjekorranumber üldises loetelus;
2) dokumendi nimetus;
3) dokumendi väljaandmise aluseks oleva direktori käskkirja kuupäev ja number;
4) dokumendi saaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
5) õppekava nimetus ja maht arvestuspunktides;
6) õppimise aeg;
7) dokumendi saaja allkiri;
8) märkused, sealhulgas põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste kutseõppe korral partnerkooliga sõlmitud lepingu number ja kuupäev.

Kooli poolt väljaantavate tunnistuste ja tõendite registrit säilitatakse kümme aastat alates viimase kande kalendriaasta lõpust.

ÕIS-i kantud õpilaste andmed on juurdepääsupiiranguga teave ning koolis on nendele juurdepääs koolis kooli töötajatel, kelle selline vajadus tuleneb tööülesannete iseloomust ning õpilastel oma personaalsete andmete osas ja lapsevanemal/hooldajal oma lapse/hooldatava andmete osas.

ÕIS-i haldajaks on:

Reboot OÜ

Aadress: Sirbi 9, 50113 Tartu

Telefon: +372 511 6204

E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Veebileht: http://reboot.ee/

ÕIS-i kantud õppurite andmetele võivad juurdepääsu saada ka süsteemi haldaja töötajad, kes tegelevad siseveebi arendamise, hooldamise ja haldamisega. Muudele isikutele/asutustele võime Teie siseveebi kantud andmeid edastada üksnes juhul, kui neil on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.

1.5.2. Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)

Haridusseaduse alusel kantakse õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse. Kutsekesk- või kõrgharidust omandavate õpilaste ja üliõpilaste ning residentuuris, kutseõppes või eksternina õppijate ja lõpetajate kohta kantakse õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse järgmised andmed:
1) isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
2) perekonnanimi;
3) eesnimi;
31) sugu;

4) kodakondsus (kood);
5) elukohamaa (kood);
51) välisüliõpilane;

52) rahvastikuregistri järgne kohaliku omavalitsuse üksus (kood);
53) rahvastikuregistri järgne aadress või sideaadress;
6) õppeasutusse õppima asumine või immatrikuleerimine (kood) ja õppeasutusse õppima asumise või immatrikuleerimise kuupäev;
7) riikliku koolitustellimuse kohale vastuvõtmine (kood) ja vastuvõtmise kuupäev;
71) doktorandiga nooremteadurina töötamiseks töölepingu sõlmimine, töölepingu sõlmimise ja lõppemise kuupäev;
8) kvalifikatsioon õppima asumisel või immatrikuleerimisel;
10) õppija erivajadused (kood);
11) alaline elamisõigus või pikaajalise elaniku elamisluba;
12) kursus / õppimise aasta;
13) õppeasutuse nimi või õppeasutuste nimed;

131) õppeasutuse registreerimise kood või selle puudumisel õppeasutuse pidaja registrikood;

14) õppekava (kood);
15) omandatav kvalifikatsioon;

16) teisele õppekavale üleminek (kood) ja teisele õppekavale ülemineku kuupäev;

17) õppekavajärgne nominaalkestus;
18) õppekeel (kood);
19) õppevorm;

20) õppevormi või õppetöö korralduse viisi muutus (kood) ja muudatuse kuupäev;
21) akadeemilise puhkuse või residentuuri peatumise põhjus, akadeemilise puhkuse või residentuuri peatumise algus- ja lõpukuupäev;
22) finantseerimise allikas (kood);
23) õppelaenuõiguslikkus;
24) eelmise kvalifikatsiooni omandamise aasta;

26) riik, kus omandati eelmine kvalifikatsioon, ja õppeasutuse nimi;
27) õppetöö toimumise asukohad;

29) õppeasutuse reorganiseerimisel kuupäev ja kood;

30) õppeasutuse lõpetamisel väljaantud lõputunnistuse/diplomi/ühisdiplomi number ja akadeemilise kraadi nimetus;
31) õppeasutuse lõpetamise, õppeasutusest väljaarvamise või eksmatrikuleerimise põhjus ja kuupäev;
32) õppekoormus (kood);
33) õppekoormuse muutus (kood) ja kuupäev;
34) riigikeele süvaõppe alguskuupäev ja lõpukuupäev;
35) ühiselamu kasutamine (kood);

36) orb või vanemliku hoolitsuseta õpilane;
37) omandatud või õpitavad võõrkeeled;
38) eestikeelse akadeemilise õiendi number;
39) ingliskeelse akadeemilise õiendi number;
40) eestikeelse akadeemilise õiendi lisalehtede numbrid;
41) ingliskeelse akadeemilise õiendi lisalehtede numbrid;
42) omandab haridust kinnipidamisasutuses
43) tugisüsteemi/õpiabi vajalikkus (ainult kutseõppeasutuse puhul);
44) tugisüsteemi/õpiabi liik (ainult kutseõppeasutuse puhul);
45) õppelaenu saamise kordade arv, aeg ning kvalifikatsiooni nimetus;
46) lõputöö pealkiri originaal-, eesti ja inglise keeles;
47) lõputöö juhendaja isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
48) lõputöö juhendaja ees- ja perekonnanimi;
49) lõputöö kaitsmise kuupäev;
50) lõputöö valdkond;
51) lõputöö kaitsmise koht;
52) lõputöö juhendamise algus- ja lõppkuupäev;
53) kumulatiivselt arvestatud õppekava täitmise osakaal, perioodi algus- ja lõpukuupäev, õppekava täitmise osakaalu määramise otsuse kuupäev ning arvestatud ainepunktide arv (EAP);
54) lühiajaliselt välisriigis õppimise perioodi algus- ja lõpukuupäev;
55) seoses õppimisega lühiajaliselt välisriigis viibimise eesmärk;
56) õpingute nominaalkestuse pikendamise otsus ja selle kuupäev;
57) välisriigis õppekava täitmisel Eesti õppeasutuse poolt arvestatud ainepunktide arv (EAP);
58) välisriigi õppeasutuse nimi, kus üliõpilane lühiajaliselt õppis;
59) välisriik, kus üliõpilane lühiajaliselt õppis;
60) programmi nimetus, mille raames üliõpilane välisriigis õppis;

61) varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (edaspidi VÕTA) otsuse kuupäev;
62) VÕTA raames arvestatud aine- või arvestuspunktide arv (EAP või EKAP);
63) VÕTA raames arvestatud ainepunktide arvestamise tüüp;
64) õppeasutuse nimi, kus omandatud ainepunkte VÕTA raames arvestati;
65) VÕTA raames arvestatud ainepunktide originaalsoorituse kuupäev;
66) lühiajaliselt Eestis õppinud välisüliõpilase koduõppeasutuse originaalnimi;
67) lühiajaliselt Eestis õppinud välisüliõpilase koduõppeasutuse riik;
68) lühiajaliselt Eestis õppinud välisüliõpilase kõrghariduse aste;
69) lühiajaliselt Eestis õppinud välisüliõpilase Eesti õppeasutuses viibimise eesmärk;
70) lühiajaliselt Eestis õppinud välisüliõpilase Eesti õppeasutuses viibimise perioodi algus- ja lõpukuupäev;
71) lühiajaliselt Eestis õppinud välisüliõpilase poolt Eesti õppeasutuses kogutud ainepunktide arv (EAP);
72) programmi nimetus, mille raames välisüliõpilane lühiajaliselt Eestis õppis;
73) tunnus üliõpilase esimese semestri kohta;
74) riikliku stipendiumi liik ja stipendiumi määramise algus- ja lõpukuupäev;
75) õppeasutuse poolt väljastatavad või tema kaudu taotletud stipendiumid (v.a välislähetuse ja riiklikud stipendiumid) ja nende määramise algus- ja lõpukuupäev;
76) doktoranditoetuse määramise algus- ja lõpukuupäev;
77) määratud doktoranditoetuse summa kuus;
78) vajaduspõhise õppetoetuse menetlemise ja otsuse andmed;
79) vajaduspõhise eritoetuse määramise algus- ja lõpukuupäev.

Eesti Hariduse Infosüsteemi eesmärgiks on koguda informatsiooni haridussüsteemi korraldamiseks ning sihipärasemaks juhtimiseks ning kasutada neid andmeid riikliku haridusstatistika koostamiseks. Eesti Hariduse Infosüsteemi õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistri pidamise eesmärgiks on pidada arvestust alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk-, kõrg- ja huviharidust omandavate ning residentuuris ja kutseõppes õppijate üle, et tagada koolitusvajaduse prognoosimine ning haridussüsteemi metoodilise teenindamise korraldamine.

Eesti Hariduse Infosüsteemi vastutavaks töötlejaks on Haridus- ja Teadusministeerium.

Haridus- ja Teadusministeerium
Veebileht: www.htm.ee

Postiaadress: Munga 18, Tartu 50088
Telefon: (+372) 735 0222
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Eesti Hariduse Infosüsteemi õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse kantud andmetest säilitab vastutav töötleja § 26 lõike 1 punktides 1–5, 6, 71, 13–15, 30, 31 ja 38–41 ning lõike 2 punktides 1–4, 8, 12, 13, 19–21, 23–24, 60 ja 65 nimetatud andmeid kuni 10 aastat alates isiku surmast. Paragrahvi 26 lõike 1 punktides 53, 11, 23, 35–36, 42 ja 46–53 ning lõike 2 punktides 51, 7, 25, 28, 36, 37, 42–45 ja 61–64 nimetatud andmeid säilitab vastutav töötleja kuni 10 aastat alates isiku kohta esimese kande tegemisest. Kõiki teisi §-s 26 nimetatud andmeid säilitab vastutav töötleja kuni 25 aastat alates isiku kohta esimese kande tegemisest. Säilitustähtaja möödumisel andmed umbisikustatakse.

1.6 Kui külastate kooli territooriumi

Turvameetmena võõraste isikute põhjuseta tööruumidesse sisenemise takistamiseks ja kooli vara kaitseks kasutatakse kooli territooriumil ja hoonetes ööpäevaringset töötavat jälgimisseadmestikku. Salvestatud videomaterjali säilitatakse 30 kalendripäeva.

Jälgimisseadmestikku haldab Pärnumaa Kutsehariduskeskus.

Teie isikuandmeid sisaldavale salvestatud videomaterjalile võivad juurdepääsu saada haldaja töötajad, kellel selline vajadus tuleneb oma tööülesannete iseloomust. Muudele isikutele/asutustele võime neid edastada üksnes juhul, kui neil on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.

2.Isikuandmete töötlemise põhimõtted

2.1 Isikuandmete töötlemine on seaduslik, õiglane ja läbipaistev. Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse eesmärgipäraselt ja minimaalselt. Isikuandmed on õiged ja tagatakse nende parandamine.
2.2 Isikuandmeid säilitatakse ainult ettenähtud aja ja seejärel need kustutatakse.​
2.3 Isikuandmete töötlemisel kasutatakse turvameetmeid, mis kaitsevad neid ebaseadusliku juurdepääsu ja ​juhusliku kaotamise, hävimise eest.​

3.Füüsilise isiku õigused

Kõikide isikuandmete osas, mida Teie kohta oleme kogunud ning mille osas oleme vastutav töötleja, on Teil alljärgnevad õigused.

3.1 Õigus oma andmetega tutvuda

Füüsilisel isikul on õigus saada kinnitust selle kohta, kas teda käsitlevaid isikuandmeid töödeldakse ja kui töödeldakse, siis õigus nõuda nende väljastamist. Tutvumiseks peate esitama meile taotluse. Isikuandmeid väljastades peame olema veendunud teie isikusamasuses. Seetõttu peate taotluse omakäeliselt või digitaalselt allkirjastama. Väljastame andmed Teie soovitud viisil nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 1 kuu jooksul alates Teie taotluse saamisest. Kui 1 kuu jooksul ei ole võimalik andmeid väljastada, teavitame Teid sellest ja pikendame vastamise tähtaega kuni 2 kuu võrra. Andmete väljastamise eest paberil võime alates 21. leheküljest nõuda tasu kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest (kui seadusega ei ole ette nähtud riigilõivu teabe väljastamise eest).

3.2 Õigus saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta

Juhul, kui oleme Teie kohta andmeid kogunud, siis on Teil õigus saada teada, mis on nende kogumise eesmärk, kellele on Teie isikuandmeid avalikustatud või avalikustatakse, kui kaua andmeid säilitatakse ning juhul, kui andmeid ei ole kogutud Teilt endalt, siis teave nende allika kohta.

Õigust oma andmetega tutvuda ja saada teavet isikute kohta, kellele oleme teie isikuandmeid edastanud, tohib piirata, kui Teile andmete või teabe väljastamine võib:

- kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
- takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
- raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
- ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

3.3 Õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist

Kui avastate, et Teie kohta käivad andmed on ebaõiged ja ei vasta tegelikkusele, on Teil õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist või andmete täiendamist. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus ning lisage sellele oma taotlust põhjendavad tõendid ja asjaolude kirjeldus. Me edastame info isikuandmete parandamise, kustutamise või töötlemise piiramise kohta kõigile, kellele isikuandmed on avaldatud, välja arvatud juhul, kui see osutub võimatuks või nõuab ebaproportsionaalseid jõupingutusi.

3.4 Õigus nõuda andmete töötlemise piiramist ja lõpetamist

Kui Teie isikuandmete töötlemiseks, avalikustamiseks, teatud eesmärgil kasutamiseks või andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ei ole (enam) seaduslikku alust, saate nõuda andmete kasutamise piiramist, lõpetamist või kustutamist, andmete avalikustamise või andmetele juurdepääsu võimaldamise piiramist või lõpetamist. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud põhjendatud taotlus.

3.5. Õigus esitada vastuväited

Samuti on Teil õigus esitada vastuväiteid Teie isikuandmete töötlemise kohta. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud põhjendatud taotlus.

3.6. Õigus pöörduda andmekaitse järelevalveasutuse ja/või halduskohtu poole

Juhul, kui leiate, et isikuandmete töötlemisel rikutakse Teie õigusi ja vabadusi, on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või halduskohtusse.

4.Isikuandmete töötlemise rikkumised

Me dokumenteerime kõik isikuandmetega seotud rikkumised, sealhulgas rikkumise asjaolud, mõju ja rakendatud meetmed. Me teavitame rikkumisest järelevalveasutust (Andmekaitse Inspektsioon) põhjendamatu viivituseta ja võimaluse korral 72 tunni jooksul pärast sellest teada saamist, välja arvatud juhul, kui rikkumine ei kujuta endast tõenäoliselt ohtu füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele. Suure ohu puhul andmesubjekti õigustele ja vabadustele teavitatakse andmesubjekti. Järelevalveasutus (Andmekaitse Inspektsioon) võib hinnata, et andmesubjektide teavitamine pole vajalik.

5.Kontaktandmed

Täiendavat infot isikuandmete töötlemise kohta saate meie andmekaitsespetsialistilt:

E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Telefon: +372 51 55 787

KOOSTÖÖPARTNERID

htm logo

archimedes logo

harno logo

progetiiger

 

ÜLDANDMED

Koordinaadid N58.385768, E24.540174
Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001
Arveldusarve: Rahandusministeerium
IBAN: EE891010220034796011
Viitenumber: 2800047737
E-arved (info)

Andmekaitse: Bert Blös (Privanor OÜ)
andmekaitsespetsialist[at]privanor.ee
(+372) 5379 4636

KONTAKTID

Üldtelefon (+372) 442 7888
Direktor (+372) 445 9467
Õppekorraldus (+372) 442 7871
Sisseastumine (+372) 5688 9840
Täiendus- ja ümberõpe (+372) 445 1968
A-korpuse valvelaud (+372) 445 9464
Õpilaskodu valvelaud (+372) 445 1965
Õpilaskodu juhataja (+372) 58607746
Raamatukogu (+372) 445 1954
Kooliõde (+372) 445 9463, (+372) 5344 5246
Kõigi töötajate kontaktid (link)