Kutsevaliku õppekava

Vastuvõtt avatud alates 14.juuni 2021
Haridusnõudeta
Statsionaarne - koolipõhine õpe

Kutseõppe liik: 2. taseme kutseõpe

Õppevaldkond: üldõppekavad

Õppesuund: isikuareng

Õppekavarühm: isikuareng

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhihariduse nõudeta

Õppekava maht: 30 EKAP

Õppe nominaalkestus: 6 kuud

Vastuvõtu tingimus: individuaalne vestlus 17. august 2021 (informatsioon e-vastuvõtu keskkonnas ja avaldusel)

 

Õppekava lühitutvustus:

Kutsevaliku õppekava peamiseks sihtrühmaks on need noored, kel puuduvad oskused või valmidus õppekava valida (nt üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õpingud katkestanud, mittetöötavad ja -õppivad noored, põhikooli lõpetanud, kes ei tea, mida elus edasi teha, puuduliku eesti keele oskusega isikud vms).

Õppekavale kandideerida ja õppima asuda võivad lisaks ka need 17-aastased või vanemad isikud, kel puudub põhiharidus.

Kutsevaliku õppekavale õppima asunud õpilasel on võimalus tutvuda erinevate erialadega ja omandada esmased teadmised nii teoorias kui ka praktikas. Samuti pööratakse õppe käigus tähelepanu näiteks suhtlemisoskuse, õpioskuse, karjääriplaneerimise ja igapäevaelus vaja minevate teadmiste arendamisele.

Õpingud lõpetanud õpilasele väljastatakse kooli lõputunnistus kutsevaliku õppekava läbimise kohta.

 

Õppekava lõpetanud isik osaleb enda karjääri kujundamisel tänapäevases keskkonnas, oskab suhelda ja teha koostööd tavapäraste suhtluspartneritega, kohaneb ja tuleb toime (juhendamisel) erinevates sotsiaalsetes keskkondades, mõistab nõustamise ja suunamise olulisust enda tuleviku kujundamisel, tunneb osaliselt infotehnoloogia võimalusi, oskab mõningal määral kasutada lihtsamaid arvutirakendusi ning internetti.

Põhiõpingute moodulid:

 • õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • õpioskused
 • suhtlemise alused
 • individuaalne toetamine ja nõustamine

Valikõpingute moodulid:

 • tasandusõpe eesti keeles
 • tasandusõpe matemaatikas
 • tasandusõpe inglise keeles
 • arvutiõpetus
 • täiendav eesti keele õpe
 • loovtööd (ilupakendid)
 • loovtööd (ruumi- ja lauadisain, sh värvusõpetus ja lilleseade alused)
 • tervislik toitumine ja liikumine
 • vajaduspõhine lisatugi
 • ehitaja
 • elektroonikaseadmete tehnik
 • mootorsõidukitehnik
 • keevitaja
 • tisler
 • kokk
 • pagar-kondiiter
 • majutus-, toitlustusteenindaja
 • laotöötaja
 • müüja-klienditeenindaja

Lisainformatsioon: Kersti Karu (õppe- ja karjäärinõustaja) kersti.karu[at]hariduskeskus.ee, 445 9465, 5694 6570

Vt lisaks õppekava