Keevitus- ja metallitööd

Vastuvõtt avatud alates 14.juuni 2021
Põhiharidus nõutav
Statsionaarne - koolipõhine õpe

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: tehnikaalad

Õppekavarühm: mehaanika ja metallitöö

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 180 EKAP

Õppe nominaalkestus: 3 a

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne

Õppekava lühitutvustus:

Keevitus- ja metallitööde õppekaval õppijal on võimalus omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks kaasaegsetes metallitööga seotud ettevõtetes, sh peenmehaanika-, auto-, masina-, laeva-, lennukitööstuses jne. Pärast õppekava läbimist väärtustab õpilane valitud kutset ja eriala, on kursis selle arengusuundadega ning on teadlik erinevatest tööturu suundumustest mehaanika- ja metallitöötluse valdkonnas, valmistab detaile/kooste, kasutab erinevaid keevitusseadmeid.

Esimesel kursusel omandatakse mehaanika ja metallitööde valdkonna keevitus- ja metallitööde alusteadmiste moodulis sätestatud õpiväljundid. Teisel kursusel spetsialiseerutakse keevitaja, koostelukksepa või metallilõikepinkidel töötaja eriala omandamiseks.

Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile või osakutsele vastavate õpiväljundite saavutamist. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga, mida võib sooritada osade kaupa. Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

Osakvalifikatsioonid (tase 4): käsikaarkeevitaja, poolautomaatkeevitaja, TIG-keevitaja.

Valikõpingute maht moodustab õppekavas 30 EKAPit, millest esimesel õppeaastal läbitakse 0. Teisel ja kolmandal õppeaastal valib õpilane 30 EKAP ulatuses valikõpingud spetsialiseerumise toetamiseks ja täiendamiseks antud õppekava valikõpingute hulgast.

Põhiõpingute moodulid:

 • õpitee ja töö muutuvas keskkonnas (metallilõikepinkidel töötaja, koostelukksepp, keevitaja)
 • masinaehituse tehnilised alused
 • metallitööde alused
 • detailide töötlemine freespingil (metallilõikepinkidel töötaja)
 • praktika
 • käsikaarkeevitus (keevitaja)
 • poolautomaatkeevitus (keevitaja)
 • toote koostamine ja kvaliteedikontroll (koostelukksepp)

Üldõpingute moodulid:

 • keel ja kirjandus
 • kunstiained
 • võõrkeel
 • sotsiaalained
 • matemaatika
 • loodusained

Valikõpingute moodulid:

 • TIG keevitus
 • lukksepa-, lihvimis- ja viimistlustööd
 • materjalide tükeldustööd
 • liiklusõpetus
 • masinjoonestamine
 • erialane vene keel
 • riigikaitse õpetus
 • sepistamine
 • elektriseadmed ja nende ekspluatatsioon
 • alusteadmised väikemasinatest
 • sõiduautode veermik
 • ehitusmõõdistamise alused
 • 3D printimise tehnoloogia
 • lehtmetalli töötlemine mehaanilistel lõikepinkidel
 • arvutiõpetus

NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga tööriiete, turvajalanõude vms ostmiseks.

Võimalus taotleda õppetoetust. Kooli lõpetamisel omandatakse kutsekeskharidus.

Lisainformatsioon: Lembit Miil (kutseõpetaja) lembit.miil[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks: õppekava