Keevituse- ja metallitööd

Vastuvõtt hetkel suletud
Põhiharidus nõutav
Statsionaarne - koolipõhine õpe

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: tehnikaalad

Õppekavarühm: mehaanika ja metallitöö

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 180 EKAP

Õppe nominaalkestus: 3 a

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne

 

Õppekava lühitutvustus:

Keevituse- ja metallitööde õppekaval õppijal on võimalus omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks kaasaegsetes metallitööga seotud ettevõtetes, sh peenmehaanika-, auto-, masina-, laeva-, lennukitööstuses jne. Pärast õppekava läbimist väärtustab õpilane valitud kutset ja eriala, on kursis selle arengusuundadega ning on teadlik erinevatest tööturu suundumustest mehaanika- ja metallitöötluse valdkonnas, valmistab detaile/kooste, kasutab erinevaid keevitusseadmeid.

Esimesel kursusel omandatakse mehaanika ja metallitööde valdkonna keevitus- ja metallitööde alusteadmiste moodulis sätestatud õpiväljundid. Teisel kursusel spetsialiseerutakse keevitaja, koostelukksepa või metallilõikepinkidel töötaja eriala omandamiseks.

Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile või osakutsele vastavate õpiväljundite saavutamist, mida hinnatakse kutseeksamiga.

Õpingute läbimisel omandatavad võimalikud kvalifikatsioonid: "Keevitaja, tase 4", "Koostelukksepp, tase 4", "Metallilõikepinkidel töötaja, tase 4".

Õppekava valikõpingute mooduli "TIG keevitamise alused" õpiväljundite saavutamisel omandatakse TIG-keevitaja (tase 4) osakutse.

Põhiõpingute moodulid:

 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • keevituse- ja metallitööde alusteadmised
 • troppimis- ja teisaldustööd
 • detailide töötlemine konventsionaalsel ja APJ treipingil (metallilõikepinkidel töötaja)
 • praktika (metallilõikepinkidel töötaja)
 • käsikaarkeevitamine ja detailide järeltöötlemine (keevitaja)
 • poolautomaatkeevitamine ja detailide järeltöötlemine (MIG/MAG) (keevitaja)
 • praktika (keevitaja)
 • detailide ja koostude ettevalmistamine ja koostamine ning jooksev kontroll (koostelukksepp)
 • praktika (koostelukksepp)

Üldõpingute moodulid:

 • keel ja kirjandus
 • kunstiained
 • võõrkeel
 • sotsiaalained
 • matemaatika
 • loodusained

Valikõpingute moodulid:

 • lukksepa-, lihvimis- ja viimistlustööd
 • materjalide tükeldustööd
 • liiklusõpetus
 • masinjoonestamine
 • TIG keevitamine ja detailide järeltöötlemine
 • poolautomaatkeevitamine ja detailide järeltöötlemine (MIG/MAG)
 • detailide ja koostude ettevalmistamine ning koostamine
 • erialane vene keel
 • riigikaitse õpetus
 • sepistamine
 • elektriseadmed ja nende ekspluatatsioon
 • alusteadmised väikemasinatest
 • sõiduautode veermik
 • ehitusmõõdistamise alused
 • 3D printimise tehnoloogia
 • lehtmetalli töötlemine mehaanilistel lõikepinkidel
 • arvutiõpetus

NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga tööriiete, turvajalanõude vms ostmiseks.

Võimalus taotleda õppetoetust. Kooli lõpetamisel omandatakse kutsekeskharidus.

Lisainformatsioon: Lembit Miil (kutseõpetaja) lembit.miil[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks: õppekava