Tegevusjuhendaja

Vastuvõtt hetkel suletud
Keskharidus nõutav
Statsionaarne - koolipõhine õpe

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: tervis ja heaolu

Õppesuund: heaolu

Õppekavarühm: sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus või kvalifikatsiooni olemasolu

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 a

Õppetöö toimumine: vt õppesessioonid

Vastuvõtu tingimused:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne;
 • individuaalne vestlus.

 

Õppekava lühitutvustus:

Õppekava eesmärk on luua võimalused ettevõtliku, innovaatilise, teenindus- ja kultuuriteadliku töötaja kujunemiseks, kellel on teadmised, oskused, hoiakud ning sotsiaalne valmidus töötamiseks tegevusjuhendajana tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutustes.

Tegevusjuhendaja on spetsialist, kes juhendab ja toetab psüühilise erivajadusega inimest igapäevaste tegevuste (sh töö- ja huvitegevused) sooritamisel, et tagada erivajadusega inimese maksimaalne iseseisvus ja elukvaliteet. Tegevusjuhendaja teeb juhendatava huvidele tuginedes koostööd erinevate sotsiaal- ja ametivõrgustikega.

Tegevusjuhendaja töötab üldjuhul erihooldeteenuseid osutavas organisatsioonis.

Tegevusjuhendaja tööks vajalikud isikuomadused: empaatia- ja vastutusvõimelisus, hoolivus, ausus, usaldusväärsus, kohusetundlikkus, suhtlemisoskus, koostöövalmidus, pingetaluvus, tolerantsus, kehtestamisoskus, sihikindlus, analüüsivõime.

Põhiõpingute moodulid:

 • karjääriplaneerimine ja ettevõtluse alused
 • kliendi tegevusvõime hindamine ja tegevuste planeerimine
 • kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes
 • kliendi sotsiaalsete oskuste arendamine
 • kliendi juhenamine ja toetamine vabaajategevustes
 • kliendiga seotud võrgustiku loomine ja hoidmine

Valikõpingute moodulid:

 • kliendi toetamine õppimisel ja töötamisel
 • juhendamine ja mentorlus
 • majapidamise korraldamine
 • digiajastu tehnoloogiate kasutamine õppimises ja erialases arengus

Lisainformatsioon: Ülle Kivisild (kutseõpetaja) ylle.kivisild[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks: õppekava