Tegevusjuhendaja

Vastuvõtt avatud alates 14.juuni 2021
Keskharidus nõutav
Statsionaarne - koolipõhine õpe

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: tervis ja heaolu

Õppesuund: heaolu

Õppekavarühm: sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus või kvalifikatsiooni olemasolu

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 a

Õppetöö toimumine: vt õppesessioonid

Vastuvõtu tingimused:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne;
 • individuaalne vestlus 17. august 2021 (informatsioon e-vastuvõtu keskkonnas ja avaldusel).

 

Õppekava lühitutvustus:

Õppekava eesmärk on luua võimalused ettevõtliku, innovaatilise, teenindus- ja kultuuriteadliku töötaja kujunemiseks, kellel on teadmised, oskused, hoiakud ning sotsiaalne valmidus töötamiseks tegevusjuhendajana tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutustes.

Tegevusjuhendaja on spetsialist, kes juhendab ja toetab psüühilise erivajadusega inimest igapäevaste tegevuste (sh töö- ja huvitegevused) sooritamisel, et tagada erivajadusega inimese maksimaalne iseseisvus ja elukvaliteet. Tegevusjuhendaja teeb juhendatava huvidele tuginedes koostööd erinevate sotsiaal- ja ametivõrgustikega.

Tegevusjuhendaja töötab üldjuhul erihooldeteenuseid osutavas organisatsioonis.

Tegevusjuhendaja tööks vajalikud isikuomadused: empaatia- ja vastutusvõimelisus, hoolivus, ausus, usaldusväärsus, kohusetundlikkus, suhtlemisoskus, koostöövalmidus, pingetaluvus, tolerantsus, kehtestamisoskus, sihikindlus, analüüsivõime.

Põhiõpingute moodulid:

 • õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • kliendi tegevusvõime hindamine ja tegevuste planeerimine
 • kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes

Valikõpingute moodulid:

 • juhendamine ja mentorlus
 • majapidamise korraldamine
 • digiajastu tehnoloogiate kasutamine õppimises ja erialases arengus
 • dementse inimese hooldamine
 • eripedagoogika alused
 • kriisisuhtlemine

Lisainformatsioon: Ülle Kivisild (kutseõpetaja) ylle.kivisild[at]hariduskeskus.ee

Tegevusjuhendaja õppekavale õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust, mida saab taotleda enne õppima asumist või hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul õppima asumisest. Täpsemad tingimused asuvad Eesti Töötukassa kodulehel.

Vt lisaks: õppekava