Hooldustöötaja*

Vastuvõtt hetkel suletud
Põhiharidus nõutav
Statsionaarne - koolipõhine õpe

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: tervis ja heaolu

Õppesuund: heaolu

Õppekavarühm: sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimused: põhiharidus, täisealine isik

Õppekava maht: 120 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 a 6 k

Vastuvõtu tingimus: haridust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne

 

Õppekava lühitutvustus:

Hooldustöötaja on hoolekande- ja tervishoiutöötaja, kelle töö eesmärk on toetada ja abistada abivajajat väärika elu korraldamisel ning võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. Hooldustöötaja hoolitseb abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest ning juhendab ja toetab teda funktsionaalsete häirete ja rehabilitatsiooni korral, aidates tervist taastada, saavutada ja säilitada ning toetab teda surma lähenedes. Hooldustöötaja töötab erinevas vanuses ja kultuuritaustaga inimestega, kes oma elusituatsiooni tõttu või muul põhjusel vajavad abi, hooldust, juhendamist või tuge. Ta lähtub oma töös abivajajast kui tervikust ja tema vajadustest, jõuvarudest, toimetulekuvõimest ning tõekspidamistest iseseisvuse toetamisel. Hooldustöötaja järgib inimõigusi, kutse-eetikat ja võrdse kohtlemise põhimõtteid. Ta teeb koostööd ja suhtleb abivajaja, tema lähedaste, sugulaste jt võrgustikutöötajatega.

Hooldustöötaja töös on oluline pidev enesetäiendamine ja elukestev õpe.

Praktika: I õppeaastal tervishoiuasutuses, II õppeaastal hoolekandeasutuses ja koduhoolduses. Erasmus+ programmi raames on võimalik praktiseerida ka väljaspool Eestit.

Põhiõpingute moodulid:

 • hoolduse alused
 • hooldustoimingud
 • abivajaja arendamine, juhendamine ja aktiviseerimine
 • meeskonnatöö korraldamine ja juhendamine
 • töö lastega peredega
 • töö eakatega
 • töö erivajadustega inimestega
 • karjääri planeerimine ja ettevõtlus
 • praktika

Valikõpingute moodulid:

 • arvutiõpetuse alused
 • dementse inimese hooldamine
 • käte ja jalgade hooldus
 • juuste ja habemehooldus
 • kriisisuhtlemine
 • erialane soome keel
 • erialane inglise keel
 • erialane vene keel
 • viipekeel
 • maniküür-pediküür praktika
 • klassikalise massaaži algkursus

Hooldustöötaja eriala õpilased osalevad SA Innove korraldatud "Noor Meister" kutsemeisterlikkuse võistlustel. Vabariiklikule võistlusele eelneb koolisisene kutsevõistlus.

Hooldustöötaja õppekava lõpetamisel on võimalik taotleda Euroopa tööturul tunnustatud hooldaja (tase 4) kutsetunnistust, mille saamine kompenseeritakse Pärnumaa Kutsehariduskeskuse poolt.

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse lõpetanud hooldustöötajad on oodatud tööle nii haiglates, hooldekodudes kui koduhoolduses. Enamus õpilastest leiab töökoha juba õppimise ajal. Paljud eriala vilistlased on olnud ettevõtetes praegustele õpilastele praktika juhendajateks.

Pärnuma Kutsehariduskeskuse hea koostööpartner on Pärnu Haigla, kus viiakse läbi osa praktilise iseloomuga õppetööst ja on võimalik sooritada praktika.

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse poolt tunnustatud praktikaettevõtted:

Halinga Turvakodu MTÜ, Surju Valla Hooldekodu Videvik; PJV Hooldusravi SA Keila Osakond, Jõõpre Vanurite Kodu, Häädemeeste Hooldekodu, Lõuna-Läänemaa Tervishoiu- ja Sotsiaalhooldekande Keskus SA, PJV Hooldusravi SA Pärnu-Jaagupi Osakond, Vändra Alevi Hoolekandekeskus, Tihemetsa Hooldekodu, Zunt OÜ Hoolekoda Fööniks, Viljandi Haigla SA, Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskus SA, Maarjakodu MTÜ, Läänemaa Haigla SA, PJV Hooldusravi SA Vändra Osakond, Pärnu Eakate Avahoolduskeskus, Pärnu Toimetulekukool, Tammiste Hooldekodu

Lisainformatsioon: Ülle Kivisild (kutseõpetaja) ylle.kivisild[at]hariduskeskus.ee

Võimalus taotleda õppetoetust.

Hooldustöötaja õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Toetus on mõeldud töötavatele ja töötuna arvel olevatele inimestele, kes on eri- või kutsealase hariduseta ja kelle haridus on vananenud. Tasemeõppes osalemise toetust saab taotleda ainult enne kooli õpilaste nimekirja kandmist. Enam informatsiooni tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.

Lisainformatsioon: Ülle Kivisild (kutseõpetaja) ylle.kivisild[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks:

õppekava

töötukassa toetus erialadele (k.a hooldustöötaja)

http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid