Hooldustöötaja

Vastuvõtt avatud alates 14.juuni 2021
Keskharidus nõutav
Statsionaarne - koolipõhine õpe

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: tervis ja heaolu

Õppesuund: heaolu

Õppekavarühm: sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus

Õppekava maht: 120 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 a 6 k

Vastuvõtu tingimused:

 • haridust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne;
 • individuaalne vestlus 17. august 2021 (informatsioon e-vastuvõtu keskkonnas ja avaldusel).

 

Õppekava lühitutvustus:

Õppekava eesmärk on luua võimalused ettevõtliku, innovaatilise, teenindus- ja kultuuriteadliku töötaja kujunemiseks, kellel on teadmised, oskused ja hoiakud ning sotsiaalne valmidus töötamiseks õpitud erialal tervishoiu ja sotsiaalteenuste valdkonna ettevõtetes, luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Hooldustöötaja on hoolekande- ja tervishoiutöötaja, kelle töö eesmärk on toetada ja abistada abivajajat väärika elu korraldamisel ning võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. Hooldustöötaja hoolitseb abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest ning juhendab ja toetab teda funktsionaalsete häirete ja rehabilitatsiooni korral, aidates tervist taastada, saavutada ja säilitada ning toetab teda surma lähenedes. Hooldustöötaja töötab erinevas vanuses ja kultuuritaustaga inimestega, kes oma elusituatsiooni tõttu või muul põhjusel vajavad abi, hooldust, juhendamist või tuge. Ta lähtub oma töös abivajajast kui tervikust ja tema vajadustest, jõuvarudest, toimetulekuvõimest ning tõekspidamistest iseseisvuse toetamisel. Hooldustöötaja järgib inimõigusi, kutse-eetikat ja võrdse kohtlemise põhimõtteid. Ta teeb koostööd ja suhtleb abivajaja, tema lähedaste, sugulaste jt võrgustikutöötajatega.

Hooldustöötaja töös on oluline pidev enesetäiendamine ja elukestev õpe.

Praktika: I õppeaastal tervishoiuasutuses, II õppeaastal hoolekandeasutuses ja koduhoolduses.

Põhiõpingute moodulid:

 • hoolduse alused
 • hooldustoimingud
 • abivajaja arendamine, juhendamine ja aktiviseerimine
 • meeskonnatöö korraldamine ja juhendamine
 • töö lastega peredega
 • töö eakatega
 • töö erivajadustega inimestega
 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • praktika

Valikõpingute moodulid:

 • arvutiõpetuse alused
 • dementse inimese hooldamine
 • jalgade ja käte hooldus
 • juuste ja habemehooldus
 • kriisisuhtlemine
 • erialane soome keel
 • erialane inglise keel
 • erialane vene keel
 • viipekeel
 • maniküür-pediküür praktika
 • klassikalise massaaži algkursus

Hooldustöötaja õppekava lõpetamisel on võimalik taotleda Euroopa tööturul tunnustatud hooldaja (tase 4) kutsetunnistust, mille saamine kompenseeritakse Pärnumaa Kutsehariduskeskuse poolt.

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse lõpetanud hooldustöötajad on oodatud tööle nii haiglatesse, hoolekandeasutustesse kui avahoolekandesse. Enamus õpilastest leiab töökoha juba õppimise ajal. Paljud eriala vilistlased on olnud ettevõtetes praegustele õpilastele praktika juhendajateks.

Pärnuma Kutsehariduskeskuse hea koostööpartner on Pärnu Haigla, kus viiakse läbi osa praktilise iseloomuga õppetööst ja on võimalik sooritada praktika.

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse poolt tunnustatud praktikaettevõtted:

Halinga Turvakodu MTÜ, Surju Valla Hooldekodu Videvik; PJV Hooldusravi SA Keila Osakond, Jõõpre Vanurite Kodu, Häädemeeste Hooldekodu, Lõuna-Läänemaa Tervishoiu- ja Sotsiaalhooldekande Keskus SA, PJV Hooldusravi SA Pärnu-Jaagupi Osakond, Vändra Alevi Hoolekandekeskus, Tihemetsa Hooldekodu, Zunt OÜ Hoolekoda Fööniks, Viljandi Haigla SA, Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskus SA, Maarjakodu MTÜ, Läänemaa Haigla SA, PJV Hooldusravi SA Vändra Osakond, Pärnu Eakate Avahoolduskeskus, Pärnu Toimetulekukool, Tammiste Hooldekodu

Lisainformatsioon: Ülle Kivisild (kutseõpetaja) ylle.kivisild[at]hariduskeskus.ee

Hooldustöötaja õppekavale õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust, mida saab taotleda enne õppima asumist või hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul õppima asumisest. Täpsemad tingimused asuvad Eesti Töötukassa kodulehel.

 

Lisainformatsioon: Ülle Kivisild (kutseõpetaja) ylle.kivisild[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks:

õppekava

töötukassa toetus erialadele (k.a hooldustöötaja)

http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid