TÖÖTUKASSA TOETAB ÕPPIMIST!

Töötukassa toetab nende erialade ja ametite õpetamist, kuhu on tulevikus vaja rohkem töötajaid ja kus juba praegu sobiva ettevalmistusega töötajaid napib. Rohkem infot leiad siit.

 

ÕPILASTE VASTUVÕTT (statsionaarne - töökohapõhine õpe, PRÕM)

 

Avalduse vormistamine e-vastuvõtu keskkonnas ÕIS

Põhihariduse baasil kutseõpe: kelner (09. märts-29. mai)

 

ÕPILASTE SUVINE VASTUVÕTT (PÕHIKONKURSS)

Hea õpilaskandidaat.

2020. aasta õpilaste vastuvõtu põhikonkurss on korraldatud teisiti kui eelnevatel aastatel, mil oleme kõiki õpilaskandidaate oodanud avaldust vormistama dokumentide vastuvõtukomisjoni. 

Sel aastal ootame õpilaskandidaate avaldust esitama e-vastuvõtu keskkonnas ÕIS ja et kandideerimine oleks korrektne on väga oluline avaldusele failidena lisada ka kohustuslikud dokumendid:

 • haridust tõendavad dokumendid, mis on õppekavale kandideerimise eeltingimuseks: põhihariduse nõudeta õppekavadele kandideerimisel viimast haridustaset tõendav dokument, põhihariduse baasil - põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht, keskhariduse baasil - keskkooli /gümnaasiumi või kutsekeskhariduse lõputunnistus ja hinneteleht;
 • korrektne digifoto (foto leitav nt eesti.ee Minu andmed-Mina ja minu pere-Isikut tõendavad dokumendid või juhised dokumendifotole politsei.ee);
 • alaealise õpilaskandidaadi korral - lapsevanema või eestkostja digiallkirjastatud nõusolek;
 • vajadusel teised kooli poolt nõutud dokumendid (vt õpilaste vastuvõtu kord p 3 ap-d 3.1.3, 3.1.3.1-3.1.3.5).

e-avalduse vormistamine:

 • e-vastuvõtu keskkond - esmakordne sisenemine keskkonda (autentimine) ID-kaardiga;
 • avalduse vorm - konkursi valiku tegemine (kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil või kutseõpe - põhihariduse nõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil vastuvõtuks avatud õppekavad), eriala valik, isiku- ja kontaktandmete väljad, alaealiste korral lapsevanema või eestkostja andmed, õpilaskodu soov, failide lisamine - skaneerituna või nutiseadmete võimalusi kasutades pildifailidena).

Lisaks

 • kui avaldus on esitatud, ilmub e-keskkonda avalduse .pdf väljund, millel on lisaks õpilaskandidaadi poolt sisestatud andmetele ka avalduse number, kasutajatunnus ja parool, mis on väga oluline informatsioon kõikidele õpilaskandidaatidele edasises vastuvõtuprotsessis;
 • kui õppekavale kandideerimise tingimustes on ka kohustulikud sisseastumiskatsed (põhihariduse nõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil kutseõpe, v.a kutsekeskharidusõpe) kuvatakse testide või vestluste toimumise andmed (aeg, koht) .pdf väljundisse;
 • kutsekeskharidusõppesse kandideerimisel katseid ei ole ja õpilaste vastuvõtt otsustatakse vaid põhikooli lõputunnistuse hinnete (v.a eksamid) aritmeetilise keskmise hinde alusel ning kui avaldus on korrektselt vormistatud, kohustuslikud dokumendid sellele lisatud, tuleb oodata vaid sissesaanute nimekirjade avalikustamist;
 • kooli sisse saanud õpilaskandidaatide nimekirjade avalikustamine: kutsekeskharidusõpe - 17. juuli; põhihariduse nõudeta, põhihariduse ja keskhariduse baasil kutseõpe - 19. august (vt lisaks õpilaste vastuvõtu ajakava); avalduse number on n-ö õpilaskandidaadi nimi ehk kui avalikustatud nimekirjades on avalduse number nähtav, on õpilaskandidaat ka kooli sisse saanuks osutunud;
 • õppima asumise kinnitamine: informatsioon kooli sissesaanutest avalikustatakse kooli kodulehe esilehel; õppima asumise kinnitamine toimub õpilaste vastuvõtu ajakavas kinnitatud perioodil avalduse .pdf väljundis märgitud kasutajatunnuse ja parooliga;
 • kui õpilaskandidaat on osalenud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse korraldatud üritustel, lõpetanud põhikooli või kutsekeskharidusõppe kiitusega, keskkooli/gümnaasiumi hõbe- või kuldmedaliga vms (vt eri- ja lisatingimused) ehk omab õigust saada kandideerimisel lisapunkte, tuleb tingimustele vastavust tõendavad dokumendid lisada avaldusele. 

Tulenevalt ühiskonnas toimunud ja toimuvatest sündmustest ootame sel suvel dokumentide vastuvõtukomisjoni vaid neid, kes kuuluvad hariduslike erivajadustega isikute (lõpetanud põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel; puudega isikud; isikud, kellel tulenevalt terviseseisundist on vajalik õppetöös osalemiseks kohanduste tegemine; isikud, kelle emakeel ei ole eesti keel) rühma või neid, kel väga mõjuvatel põhjustel ei ole võimalik  avaldust elektrooniliselt õppeinfosüsteemis ÕIS vormistada või esitada.

NB! Õpilaskandidaat, kes kuulub eelmainitud sihtrühmadesse ja soovib tulla dokumentide vastuvõtukomisjoni (A103) avaldust vormistama, peab oma soovist kindlasti eelnevalt teada andma.

Eelregistreerimine on võimalik alates 15. juunist kell 09.00-15.00 telefonil 442 7883.

 

Dokumentide vastuvõtt e-vastuvõtu keskkonnas ÕIS või eelregistreerimise alusel erandjuhul dokumentide vastuvõtukomisjonis (A103) 15. juuni-15. juuli tööpäevadel 09.00-15.00

22. juuni kell 09.00-13.00

Kutsekeskharidusõpe:

 

Dokumentide vastuvõtt e-vastuvõtu keskkonnas ÕIS või eelregistreerimise alusel erandjuhul dokumentide vastuvõtukomisjonis (A103) 15. juuni-14. august tööpäevadel 09.00-15.00

Põhihariduse nõudeta kutseõpe:

Põhihariduse baasil kutseõpe:

Keskhariduse baasil kutseõpe:

Lisainformatsioon: Leili Ruul (õppekorralduse spetsialist) leili.ruul[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks:

KKK (Korduma Kippuvad Küsimused)

Õppides kutsekeskhariduse õppekava alusel, ning selle täitmisel täies mahus ja õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamisel omandatakse kutsekeskharidus.

Põhihariduse nõudeta kutseõpe on kutseharidusstandardile ja kutse- või eriala riiklikule õppekavale vastava kutseõppe õppekava alusel toimuv õpe.

Põhiharidust eeldav kutseharidus

Kutsekeskharidus keskhariduse baasil, kutseõpe keskhariduse baasil, keskharidust eeldav keskeri- /tehnikumiharidus