ÕPILASVARJUTAMINE

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppekavadest huvitatutel on võimalik tulla üheks päevaks endale meelepärasele erialale õpilasvarjuks. Registreeri soov õpilasvarju vormis.

Pärast registreerimisvormi täitmist võtab õpilasvarjuks soovijaga ühendust kutseõpetaja Oliver Kikas.

 

ÕPILASTE VASTUVÕTUKS AVATUD ÕPPEKAVAD (statsionaarne - töökohapõhine õpe)

Dokumentide vastuvõtt e-vastuvõtu keskkonnas ÕIS

Kutseõpe põhihariduse baasil: kelner - dokumentide vastuvõtt 01.-27. märts 2019

Kutseõpe keskhariduse baasil: bürootöötaja - dokumentide vastuvõtt 01. märts-30. aprill 2019

 

ÕPILASTE SUVINE VASTUVÕTT (PÕHIKONKURSS 2019)                                                                

Kinnitatud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu 27.02.2019 protokoll nr 1-2/5 otsusega nr 3

Dokumentide vastuvõtt dokumentide vastuvõtukomisjonis (A103) 17. juuni-17. juuli kell 09.00-15.00

Kutsekeskharidusõpe:

 

Dokumentide vastuvõtt dokumentide vastuvõtukomisjonis (A103) 17. juuni-14. august kell 09.00-15.00

Kutseõpe põhihariduse baasil:

Põhihariduse nõudeta kutseõpe:

 

Dokumentide vastuvõtt e-vastuvõtu keskkonnas SAIS 17. juuni-14. august kell 08.00

Kutseõpe keskhariduse baasil:

 

KOHUSTUSLIKUD DOKUMENDID:

  • vormikohane avaldus (e-vastuvõtu keskkonnas elektrooniliselt või koolis kohapeal vormistatuna);
  • isikut tõendav dokument, kui avaldus vormistatakse Pärnumaa Kutsehariduskeskuses;
  • kutseharidusstandardis või õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi (lõputunnistus, hinneteleht vms) originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia, kui nõutud haridustaset või kutsekvalifikatsiooni tõendavad andmed ei ole koolile elektroonilise teenuse kaudu riiklikest registritest kättesaadavad (v.a põhihariduse nõudeta õppekavadele kandideerimisel);
  • vajadusel teised kooli poolt nõutud dokumendid (vt õpilaste vastuvõtu kord p 3 ap-d 3.1.3, 3.1.3.1-3.1.3.5).

 

Lisainformatsioon: Leili Ruul (õppekorralduse spetsialist) leili.ruul[at]hariduskeskus.ee, 4427 8883

Vt lisaks:

Õpilaste 2019 suvine vastuvõtt: erialade tutvustused, õpilaste vastuvõtu ajakava, kohustuslikud dokumendid (koondfail.pdf)

KKK (Korduma Kippuvad Küsimused)

Õppides kutsekeskhariduse õppekava alusel, ning selle täitmisel täies mahus ja õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamisel omandatakse kutsekeskharidus.

Põhihariduse nõudeta kutseõpe on kutseharidusstandardile ja kutse- või eriala riiklikule õppekavale vastava kutseõppe õppekava alusel toimuv õpe.

Põhiharidust eeldav kutseharidus

Kutsekeskharidus keskhariduse baasil, kutseõpe keskhariduse baasil, keskharidust eeldav keskeri- /tehnikumiharidus