TÖÖTUKASSA TOETAB ÕPPIMIST!

Töötukassa toetab nende erialade ja ametite õpetamist, kuhu on tulevikus vaja rohkem töötajaid ja kus juba praegu sobiva ettevalmistusega töötajaid napib. Rohkem infot leiad siit.

 

KUTSEKESKHARIDUSÕPPESSE õppima asumise kinnitamine

 

ÕPILASTE SUVINE VASTUVÕTT (JÄRELKONKURSS KUTSEKESKHARIDUSÕPPESSE)

Dokumentide vastuvõtt dokumentide vastuvõtukomisjonis (A103) 22. juulist üksikute vabade õpilaskohtade täitmiseni 09.00-15.00

NB! Õpilaskohad täidetakse avalduste vormistamise ajalises järjestuses. Hetkel, kui vaba õpilaskoht õppekavale on täidetud, vastuvõtt lõpetatakse.

Kutsekeskharidusõpe:

 

ÕPILASTE SUVINE VASTUVÕTT (PÕHIKONKURSS 2019)                                                                

Kinnitatud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu 27.02.2019 protokoll nr 1-2/5 otsusega nr 3

Dokumentide vastuvõtt e-vastuvõtu keskkonnas SAIS 17. juuni-14. august kell 08.00

Vt lisaks SAIS (õpilaskandidaadile)

Kutseõpe keskhariduse baasil:

 

Dokumentide vastuvõtt dokumentide vastuvõtukomisjonis (A103) 17. juuni-14. august kell 09.00-15.00

Kutseõpe põhihariduse baasil:

Põhihariduse nõudeta kutseõpe:

 

PRÕM (statsionaarne - töökohapõhine õpe) 2019 VASTUVÕTT

Dokumentide vastuvõtt 17. juuni-29. november e-vastuvõtu keskkonnas ÕIS

Põhihariduse nõudeta kutseõpe: nooremaednik

Põhihariduse baasil kutseõpe: arborist

 

KOHUSTUSLIKUD DOKUMENDID:

  • vormikohane avaldus (e-vastuvõtu keskkonnas elektrooniliselt või koolis kohapeal vormistatuna);
  • isikut tõendav dokument, kui avaldus vormistatakse Pärnumaa Kutsehariduskeskuses;
  • kutseharidusstandardis või õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi (lõputunnistus, hinneteleht vms) originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia, kui nõutud haridustaset või kutsekvalifikatsiooni tõendavad andmed ei ole koolile elektroonilise teenuse kaudu riiklikest registritest kättesaadavad (v.a põhihariduse nõudeta õppekavadele kandideerimisel);
  • foto (lisatakse e-vastuvõtu keskkonda õpilaskandidaadi poolt või tehakse dokumentide vastuvõtukomisjonis);
  • vajadusel teised kooli poolt nõutud dokumendid (vt õpilaste vastuvõtu kord p 3 ap-d 3.1.3, 3.1.3.1-3.1.3.5).

 

Lisainformatsioon: Leili Ruul (õppekorralduse spetsialist) 442 7883, leili.ruul[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks:

Õpilaste 2019 suvine vastuvõtt: erialade tutvustused, õpilaste vastuvõtu ajakava, kohustuslikud dokumendid (koondfail.pdf)

KKK (Korduma Kippuvad Küsimused)

Õppides kutsekeskhariduse õppekava alusel, ning selle täitmisel täies mahus ja õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamisel omandatakse kutsekeskharidus.

Põhihariduse nõudeta kutseõpe on kutseharidusstandardile ja kutse- või eriala riiklikule õppekavale vastava kutseõppe õppekava alusel toimuv õpe.

Põhiharidust eeldav kutseharidus

Kutsekeskharidus keskhariduse baasil, kutseõpe keskhariduse baasil, keskharidust eeldav keskeri- /tehnikumiharidus